צפיה בדמו מערכת נתיב

בסיס הקמת הדיווח תש"ף

חוברת הקמת בסיס הדיווח תש"ף

חוברת הקמת בסיס הדיווח המלאה

 

לנוחיותכם חילקנו את החוברת לפי הפרקים:

 

תאריכים לדיווח:

מצבת מורים

* דיווח מעודכן לתש"ף  - עד 30.11.2019

* טיפול בשגיאות קליטה ודיווח - עד 31.12.2019

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח - 31.1.2020

* הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח (במידה ויהיו שינויים) - 3.5.2020

 

שימו לב! מוסדות שלא ידווחו מצבת עובדה הוראה לשנה"ל תש"ף או ידווחו מצבת ללא אישור רו"ח עד למועדים לעיל,

תופעל נגדם סנקציה של קיזוז עד להקפאה מלאה של תשלומי שכר הלימוד המועברים למוסד מדי חודש.

 

רמת שירות

* פתיחת מערכת רמת שירות לדיווח - 1.9.19

* תאריך אחרון לדיווח רמת שירות - 30.6.2020

 

מוסדות שלא יעבירו ממשק למשרד החינוך כנדרש, תחושב עבורם ברירת המחדל של רמת השירות,

שמשמעותה הפחתת אחוז רמת השירות למינימום שנקבע.

 

בירורים בנושא רמת השירות יש לפנות אל מר אמנון לוי לטל' 02-5603866

ביה"ס של המינהל ההתיישבותי יפנו אל מר יהושוע צדוק טל'- 03-6898818/9

 

 

 

שלח לנו מייל