בסיס הקמת הדיווח תשפ"ב

חוברת הקמת בסיס הדיווח תשפ"ב 

לנוחיותכם חילקנו את החוברת לפי הפרקים:

תאריכים לדיווח:

מצבת מורים
דיווח מעודכן לתשפ"ב  - עד 30.11.2021
טיפול בשגיאות קליטה ודיווח - עד 31.12.2021
הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח - 31.1.2022
הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח (במידה ויהיו שינויים) - 3.5.2022

שימו לב! מוסדות שלא ידווחו מצבת עובדה הוראה לשנה"ל תשפ"ב או ידווחו מצבת ללא אישור רו"ח עד למועדים לעיל, תופעל נגדם סנקציה של קיזוז עד להקפאה מלאה של תשלומי שכר הלימוד המועברים למוסד מדי חודש.

רמת שירות
פתיחת מערכת רמת שירות לדיווח - 1.9.2021 
תאריך אחרון לדיווח - 30.6.2022
מוסדות שלא יעבירו ממשק למשרד החינוך כנדרש, יחשבו עבורם את ברירת המחדל של רמת השירות, שמשמעותה הפחתת אחוז רמת השירות למינימום שנקבע.

 

לבירורים בנושא רמת שירות יש לפתוח פנייה מקוונת בפורטל מוסדות חינוך או לפנות למר אמנון לוי 
בטלפון 073-3931740 או במייל: amnonl@education.gov.il

התיישבותי בלבד יפנו לרונן דרורי בטלפון 050-6221491 או במייל: ronend@mchp.gov.il